Data İletişim Data İletişim Data İletişim Data İletişim

Kullanım Koşulları
Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. FM Data Halkla İlişkiler (Bundan böyle FM DATA olarak anılacaktır) herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümlülüğü olmaksızın, değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur.

İşbu metinde geçen FM DATA ibaresi, ana faaliyet alanı içerik iletişim danışmanlığı olan bir iletişim kurumunun tanıtımına zemin oluşturan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.

Genel İlkeler
1. FM DATA internet sitesini kullanıcı/ziyaretçi sıfatıyla kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.
2. FM DATA internet sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, sitede yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü yahut FM DATA logosu ile ana sayfa ve alt bölümünün FM DATA dışında başka internet sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın FM DATA’nın sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil olmak üzere her türlü içerikten, internet ortamının genel teamülleri gereği sorumluluk ve yetkisinde olmadığı müddetçe FM DATA’nın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu hususu internet sitesine giren her bir kullanıcı ve/veya üyeler siteye girdiği andan itibaren kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. FM DATA sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.
4. Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. FM DATA sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.
5. FM DATA sayfalarında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551, 554,555,556 sayılı Sınai Haklara ilişkin KHK.de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum yapılamaz.
6. FM DATA sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir.
7. Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez.
8. Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz.
9. FM DATA, internet sayfasındaki işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu nedenle kullanıcı/üyelerden sitenin kullanım koşullarının düzenlendiği bu sayfasına periyodik olarak bakılmalıdır.
10. FM DATA, internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olmakla beraber doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde FM DATA tarafından garanti edilmemektedir.
11. Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar öncelikle FM DATA ve site çalışanları tarafından incelenecektir. Site çalışanları tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır.
12. Her halde, 3. madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcı/üyeler tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, FM DATA sorumlu değildir. FM DATA, yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. FM DATA yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir.
13. Kullanıcı/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları FM DATA tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
14. FM DATA erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan FM DATA sorumlu değildir. Buna karşılık; kullanıcılar/üyeler de virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği FM DATA’ya iletmeyeceklerdir.
15. Kullanıcı/üyeler; anılan içeriğin yüklenmesi sonucunda 3. kişilerin kişisel haklarını, gizlilik haklarını ve/veya yayın haklarını ya da her türlü fikri ve sınaî haklarını zedelememek adına FM DATA’ya iletecekleri içeriklere ilişkin olarak ilgili hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
16. Kullanıcı/üyeler; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3. kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir.
17. Kullanıcı/üyelerin sistemden kendi özel bilgisayarlarına bilgi indirebilmesi, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. İnternet sitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir.
18. FM DATA sitesindeki bağlantılar (linkler) sizi www.data-iletisim.com portalinin dışına götürebilir. FM DATA bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir ve www.data-iletisim.com bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Gizlilik
1. Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, FM DATA’ya kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde FM DATA tarafından kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, FM DATA’ya verdiğiniz kişisel bilgileri size elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, FM DATA’ya gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesinde tanımlandığı biçimde kanıt olarak kullanılabilir.
2. FM DATA tarafından, Kullanıcı/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe edildiği takdirde, verilen hizmetin durdurulması, sonlandırılması, sınırlandırılması hakkı mevcuttur.
3. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe, FM DATA, kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal yükümlülüklerinin bulunması ve resmi merciiler tarafından talep edilmesi durumunda 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, FM DATA’nın bu bilgileri kendi bünyesindeki ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişilere ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. FM DATA, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3 kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz.
4. Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin, www.data-iletisim.com internet sitesinde dolaşmaları sırasında ziyaret ettikleri alanların tamamı ilgili kullanıcı/üyelere ait gezinme (trafik) verileri olarak kayıt altına alınmaktadır. Anılan kaydın amacı, kullanıcı/üyelerin kullanım alanlarının takibi, favori alanların belirlenmesi, hizmetin geliştirilmesi ve kullanımın kullanıcı/üyelere yönelik olarak özelleştirilmesidir.

Fikri ve Sınaî Haklar
1. Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları FM DATA’ya aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır kesinlikle yasaktır.